Header Ads

http://www.donatos.gr/

http://www.ottolina.gr/ http://www.newspallinis.gr/p/contact.html

Τι αλλάζει στη νομοθεσία για τις ΕΠΕ – H «αποκωδικοποίηση» του νέου ν/σ
Στον εκσυγχρονισμό του πλαισίου που διέπει τις Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) προχωρά το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Ειδικότερα με νομοσχέδιο που κατέθεσε στη Βουλή, αλλάζει σε σημαντικό βαθμό το νόμο 3190/1955, προκειμένου το δίκαιο περί ΕΠΕ, να εναρμονισθεί με τις σημερινές εξελίξεις.

Το κατατεθέν νομοσχέδιο, εισάγει την ενίσχυση της επωνυμίας των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, καθορίζει την ελάχιστη αξία των εταιρικών μεριδίων,αυξάνει τις δυνατότητες – αιτίες για την απομάκρυνση των διαχειριστών, διευκολύνει τη συμμετοχή κατοίκων του εξωτερικού στις γενικές συνελεύσεις. Επίσης, μειώνονται τα ποσοστά διπλής πλειοψηφίας από 3/4 σε 2/3 προκειμένου η ΕΠΕ να αποκτήσει μεγαλύτερη ευελιξία στη λήψη αποφάσεων και αίρει τα αδιέξοδα διμελών ΕΠΕ, στις περιπτώσεις των οποίων, οι εταίροι διαφωνούν.
Παράλληλα, ορίζει τις διαδικασίες σύνταξης, ελέγχου και δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων και προβλέπει ότι για τη λύση μιας ΕΠΕ δεν θα απαιτείται η πλειοψηφία των 3/4 που ισχύει σήμερα, αλλά των 2/3 των εταίρων. Ομοίως με πλειοψηφία των 2/3 και ύστερα μόνο από απόφαση της συνέλευσης μπορεί να επέλθει η τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης. Στο πλαίσιο προσέλκυσης επενδύσεων, ορίζεται ότι για την εγκατάσταση υποκαταστήματος ή πρακτορείου αλλοδαπής ΕΠΕ στη χώρα δεν θα χρειάζεται υπουργική απόφαση.
Ως προς την επωνυμία, σύμφωνα με το νομοσχέδιο, η επωνυμία της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σχηματίζεται είτε από το όνομα ενός ή περισσότερων εταίρων είτε από το αντικείμενο της δραστηριότητας που ασκεί, είτε από άλλες λεκτικές ενδείξεις. Η επωνυμία της εταιρείας μπορεί να αποδίδεται ολόκληρη ή εν μέρει με λατινικούς χαρακτήρες.
Στην επωνυμία της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης πρέπει να περιέχονται σε κάθε περίπτωση ολογράφως οι λέξεις «Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης» ή το ακρωνύμιο «Ε.Π.Ε.». Για τις διεθνείς συναλλαγές, οι παραπάνω λέξεις εκφράζονται ως «Limited Liability Company» και το ακρωνύμιο ως «L.L.C.» ή «LTD».

Αν η εταιρεία είναι μονοπρόσωπη, στην επωνυμία πρέπει να περιέχονται οι λέξεις «Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» ή «Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.». Για τις διεθνείς συναλλαγές, οι ανωτέρω λέξεις εκφράζονται ως «Single Member Limited Liability Company» ή «Single Member L.L.C.» ή «Single Member LTD».
Σημειώνεται ότι το υφιστάμενο πλαίσιο ορίζει ότι η επωνυμία της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σχηματίζεται είτε από το όνομα ενός ή περισσότερων εταίρων είτε από το αντικείμενο της δραστηριότητας που ασκεί, με την προϋπόθεση ότι σε κάθε περίπτωση περιέχονται ολογράφως οι λέξεις «Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης».
Πάντως στο νομοσχέδιο, υπάρχει και ειδικό άρθρο για τις επωνυμίες των άλλων εταιρικών μορφών. Μάλιστα για τις ΑΕ, σε αντικατάσταση του άρθρου 5 του ν.2190/1920, ορίζεται ότι «η επωνυμία της Ανώνυμης Εταιρείας σχηματίζεται είτε από το όνομα ενός ή περισσοτέρων ιδρυτών ή μετόχων είτε από το αντικείμενο της δραστηριότητας που ασκεί, είτε από άλλες λεκτικές ενδείξεις. Η επωνυμία της εταιρίας μπορεί να αποδίδεται ολόκληρη ή εν μέρει με λατινικούς χαρακτήρες. Ωστόσο στην επωνυμία σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να περιέχονται ολογράφως οι λέξεις Ανώνυμη Εταιρία ή το ακρονύμιο Α.Ε. Για τις διεθνείς συναλλαγές οι παραπάνω λέξεις μεταφράζονται ως Societe Anonyme ή και το ακρονύμιο S.A.».

Αναφορικά με το εταιρικό κεφάλαιο της ΕΠΕ, το νομοσχέδιο ορίζει ότι καθορίζεται από τους εταίρους χωρίς περιορισμό και σχηματίζεται είτε από μετρητά, είτε από εισφορές σε είδος, ενώ τα εταιρικά μερίδια έχουν ονομαστική αξία τουλάχιστον ενός ευρώ. Η ονομαστική αξία είναι ίση για όλα τα εταιρικά μερίδια.
Ομοίως με το υφιστάμενο πλαίσιο, το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή, αναφέρει ότι μπορεί να γίνεται το αργότερο το πρώτο δεκαήμερο του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Μάλιστα προβλέπει ότι η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται οπουδήποτε ορίζεται στο καταστατικό, δηλαδή στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, ενώ προβλέπεται ότι ένας εταίρος που κατοικεί στο εξωτερικό θα μπορεί να λάβει μέρος σε αυτή και μέσω τηλεδιάσκεψης.
Η σύσταση της ΕΠΕ, θα πρέπει να γίνει με συμβολαιογραφικό έγγραφο. Ωστόσο μπορούν ιδρύονται και με ιδιωτικό έγγραφο αρκεί να ακολουθούνται πιστά οι προδιαγραφές των πρότυπων καταστατικών, ενώ μέσα σε έναν μήνα από τη σύσταση της ΕΠΕ ο διαχειριστής οφείλει να πιστοποιήσει την καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου με πράξη του, η οποία καταχωρίζεται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Εάν παρέλθει η προθεσμία αυτή χωρίς να έχει γίνει η παραπάνω διαδικασία, η εταιρεία τίθεται αυτοδίκαια σε λύση και εκκαθάριση.
Η παράλειψη πιστοποίησης καταβολής του εταιρικού κεφαλαίου θεραπεύεται εάν πριν από την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης σχετικά με την ακυρότητα της εταιρείας αποδειχθεί ότι το σχετικό ποσό έχει κατατεθεί σε λογαριασμό της εταιρείας.
Ανάκληση διαχειριστών
Πέραν της υφιστάμενης διαδικασίας, η ανάκληση του διαχειριστή θα μπορεί πλέον να γίνει μετά από αίτηση των εταίρων που κατέχουν το 1/10 του συνολικού αριθμού εταιρικών μεριδίων. Ειδικότερα, ορίζει ότι μετά από αίτηση των εταίρων που κατέχουν 1/10 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων και συγχρόνως εκπροσωπούν το 1/10 του συνολικού αριθμού των εταίρων και εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος, το δικαστήριο μπορεί να ανακαλεί τον διαχειριστή. Ως σπουδαίος λόγος θεωρείται ιδίως η σοβαρή παράβαση καθηκόντων ή η ανικανότητα προς τακτική διαχείριση. Συμφωνία για μη ανάκληση από το δικαστήριο για σπουδαίο λόγο είναι άκυρη. Σε περίπτωση επείγοντος αποφασίζει προσωρινά το Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.
Επίσης ορίζει, ότι σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας καταστεί κατώτερο από το ένα δεύτερο (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου, οι διαχειριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν τη συνέλευση των εταίρων για να αποφασίσει για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων.
Σημειώνεται ότι για το συγκεκριμένο θέμα, ο ν. 3190/1955 προβλέπει ότι σε περίπτωση απώλειας του 1/2 του εταιρικού κεφαλαίου, οι διαχειριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν συνέλευση των εταίρων για να αποφασίσει ή τη διάλυση της εταιρείας, ή τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου.
Λύση ή εκκαθάριση της εταιρείας
Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, λύση ή εκκαθάριση της εταιρείας μπορεί να επέλθει με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθμού των εταίρων οι οποίοι εκπροσωπούν τα 2/3 του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό. Με βάση το ν. 3190/1955 απαιτούνται τα 3/4 του όλου εταιρικού κεφαλαίου.
Με το σχέδιο νόμου μειώνονται τα ποσοστά διπλής πλειοψηφίας από 3/4 σε 2/3 προκειμένου η ΕΠΕ να αποκτήσει μεγαλύτερη ευελιξία στη λήψη αποφάσεων. Έτσι η τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης πραγματοποιείται από τη συνέλευση των εταίρων με διπλή πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθμού των εταίρων οι οποίοι κατέχουν τα 2/3 του εταιρικού κεφαλαίου.

Επίσης στις περιπτώσεις που μια ΕΠΕ είναι διμελής και οι εταίροι διαφωνούν μεταξύ τους, τότε η ανάκληση του ενός εκ των δύο εταίρων που ασκεί είτε νόμιμη είτε καταστατική διαχείριση, είτε έχει οριστεί ως διαχειριστής από τη συνέλευση των εταίρων, ανακαλείται με δικαστική απόφαση για σπουδαίο λόγο, χωρίς να απαιτείται η ύπαρξη απόφαση της συνέλευσης. Η διάταξη αυτή αποσκοπεί στην άρση του διεξόδου στο οποίο μπορεί να περιέλθει μία διμελής ΕΠΕ, λόγω της αδυναμίας εξασφάλισης της απαιτούμενης διπλής πλειοψηφίας για τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης.
Σύνταξη, έλεγχος και δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων
Αναφορικά με τη σύνταξη, τον έλεγχο και τη δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων το νομοσχέδιο προβλέπει τα εξής:
  1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης με μέριμνα του διαχειριστή συντάσσονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις οι οποίες εγκρίνονται από τη συνέλευση των εταίρων. Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.) γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4308/2014 (Α’ 251). Στις περιπτώσεις σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών.
  2. Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης που είναι μητρικές βάσει των κριτηρίων των παρ. 2 έως 9 του άρθρου 32 του ν.4308/2014 υποχρεούνται στη σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεωνσύμφωνα με την παρ. 1 του ίδιου άρθρου με την επιφύλαξη του άρθρου 33 του ν.4308/2014. Κατά τα λοιπά περί ενοποίησης ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 31 έως 34 του ν.4308/2014. Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται με μέριμνα του διαχειριστή και ανακοινώνονται στη συνέλευση των εταίρων.
  3. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του ή των διαχειριστών, που απευθύνονται στη συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920. Εφόσον η εταιρεία υποχρεούται στη σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το Ν. 4308/2014 (Α’ 251) εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 107Α του Κ.Ν. 2190/1920. Εταιρείες που απαλλάσσονται από την υποχρέωση κατάρτισης έκθεσης διαχείρισης και δεν παρέχουν τις πληροφορίες της παρ. 6 του άρθρου 43α του Κ. Ν.2190/1920 στην ενοποιημένη έκθεση της μητρικής, περιλαμβάνουν αυτές τις πληροφορίες στο προσάρτημα.
  4. Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του ν.4336/2015 και του ν.4449/2017.
  5. Για τη δημοσίευση των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των σχετικών εκθέσεων των διαχειριστών και των ελεγκτών της εταιρείας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920. Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στην ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και στη γνώμη του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου, όπου αυτή απαιτείται, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί δημοσιότητας του άρθρου 8 και ισχύουν οι προθεσμίες της παρ. 1 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920. Για τη δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων συνταγμένων κατά τα Δ.Π.Χ.Α εφαρμόζεται το άρθρο 135 του Κ.Ν. 2190/1920.
  6. Για τις μεγάλες εταιρείες, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 2 του Ν. 4308/2014 (Α` 251), και τις οντότητες δημοσίου ενδιαφέροντος, κατά την έννοια του Παραρτήματος Α` του Ν. 4308/2014, που υποχρεούνται σε κατάρτιση έκθεσης πληρωμών προς κυβερνήσεις, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 144 έως 146 του Κ.Ν. 2190/1920″.
Όπως προαναφέρθηκε, πιο εύκολη γίνεται η εγκατάσταση υποκαταστημάτων ΕΠΕ στην Ελλάδα, αφού δεν θα απαιτείται απόφαση του υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης. Πλέον, η εγκατάσταση υποκαταστήματος ή πρακτορείου αλλοδαπής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή χώρας του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου πραγματοποιείται με την εγγραφή του στο ΓΕΜΗ. Αντίστοιχα, η εγκατάσταση υποκαταστήματος ή πρακτορείου αλλοδαπής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης Τρίτης χώρας πραγματοποιείται με την έκδοση απόφασης από τη Δ/νση Εταιρειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης ή την Περιφερειακή Ενότητα κατά λόγο αρμοδιότητας για την έγκριση της εγκατάστασης υποκαταστήματος ή πρακτορείου Τρίτης χώρας και με την εγγραφή αυτού στο ΓΕΜΗ. Πηγή: capital.gr